امروز سه شنبه 12 مرداد 1400           ساعت 16:24 به وقت تهران