امروز سه شنبه 1 تير 1400           ساعت 3:28 به وقت تهران