امروز سه شنبه 24 تير 1399           ساعت 21:39 به وقت تهران