امروز سه شنبه 1 تير 1400           ساعت 3:8 به وقت تهران